Przejdź do treści

Arkadiusz MIKOŁAJCZYK

Zdjęcie: Arkadiusz MIKOŁAJCZYK
Zdjęcie: Arkadiusz MIKOŁAJCZYK

Radny

Status
powołany dnia: 14-06-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt mikolajczyk.powiatmysliborski@gmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Działania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy dróg powiatowych zapytanie 2024-06-28 2024-07-09

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-06-27 15:14:17 Głosowanie dotyczące wycofania z porządku sesji projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat dla Gminy Nowogródek zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu, który w porządku sesji stanowi punkt 16 V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:15:43 Głosowanie dotyczące wprowadzenia w miejsce punktu 16 projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Myśliborski dla Gminy Nowogródek Pomorski zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:16:57 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 19 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1575Z na odcinku pomiędzy granicą powiatu (m. Jesionowo) a miejscowością Mostkowo (skrzyżowanie z DW156) V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:18:13 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 20 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej natychmiastowego wykonania remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna-Golin-Karsko – do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW151 oraz drogi Karsko – Łubianka V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:19:09 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 21 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 15:20:04 Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku sesji jako punkt 22 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 16:07:21 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-27 17:20:51 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:24:42 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:53:28 Głosowanie dotyczące przyjęcia autopoprawki polegającej na sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w załączniku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 na str. 19 w pkt. 9 „Termin realizacji” poprzez zmianę zapisu z „Wyznaczone cele są zaplanowane długoterminowo i są powiązane z nowym okresem programowania na lata 2023-2027” na następujące brzmienie „Wyznaczone cele są zaplanowane długoterminowo i są powiązane z nowym okresem programowania na lata 2021-2027” V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:55:31 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030 wraz z autopoprawką V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:56:41 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:59:15 Głosowanie w sprawie delegowania radnej Anny Wolańskiej do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 17:59:58 Głosowanie w sprawie delegowania radnej Alicji Prill do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:01:58 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Myśliborzu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:03:23 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:05:02 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:06:03 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Myśliborski dla Gminy Nowogródek Pomorski zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:07:19 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033 V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:08:35 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:10:00 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1575Z na odcinku pomiędzy granicą powiatu (m. Jesionowo) a miejscowością Mostkowo (skrzyżowanie z DW156) V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:11:16 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej natychmiastowego wykonania remontu drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna-Golin-Karsko – do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW151 oraz drogi Karsko – Łubianka V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 19:05:05 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-27 19:06:10 Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2024 roku V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu za
2024-06-27 18:55:48 Głosowanie dotyczące rozpatrzenia wniosku formalnego radnej Alicji Prill o wprowadzenie zmiany w załączniku do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2024 roku poprzez dodanie tematu pt. "Wyjazdowe posiedzenie komisji w siedzibie Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w celu omówienia bieżącej sytuacji Szpitala Barlinek Sp. z o.o.", termin - I dekada miesiąca lipca 2024 roku, odpowiedzialny za przygotowanie materiałów: Prezes Spółki V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się
2024-06-27 19:03:21 Głosowanie dotyczące zamknięcia dyskusji w punkcie 21 porządku obrad sesji. V Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu wstrzymujący się