Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej portalu "Rada dla Mieszkańców"

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci. Część filmów opublikowanych przed wejściem, w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Zamówienia Publiczne, Oświadczenia Majątkowe, dokumenty przekazane od innych podmiotów publicznych.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-23
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-02-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej starostwo@powiatmysliborskipl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub pod numerem telefonu 95 747 20 21. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@powiatmysliborski.pl lub pod numerem telefonu 95 747 20 21.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Koordynator w zakresie dostępności architektonicznej - Wojciech Cheba; Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej - Marek Bernacki; Koordynator w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Ewelina Szóstka
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
starostwo@powiatmysliborski.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
95 747 20 21

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ulica Północna 15, 74-300 Myślibórz

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2006-03-28
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-06-02
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu posiada dwa budynki mieszczące się przy ulicy Północnej 15 ( budynek główny) oraz ulicy Spokojnej 13 ( budynek, w którym mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami), oddalone są od siebie około jednego kilometra. Wejścia do budynków posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek przy ulicy Północnej 15 jest wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej. W głównym budynku Starostwa mieszczącego się przy ulicy Północnej 15 znajduje winda umożliwiająca dostęp osób niepełnosprawnych na każde z czterech pięter budynku. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów oraz wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się w pobliżu bezkolizyjnego wejścia prowadzącego do windy. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych jest możliwość udostępnienia profesjonalnego transportera schodowego. Petenci posiadają prawo wstępu do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń z psem asystującym i psem przewodnikiem. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim powiadomieniu -przynajmniej trzy dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę. Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią uzgodnioną. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, pracownik Starostwa zawiadamia osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznacza jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Informacje o zakresie działalności Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: prawo lokalne/regulamin.