Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacje i zapytania na temat sytuacji bieżącej szpitali w Powiecie Myśliborskim

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, data odpowiedzi: 2020-07-13

Treść zapytania: Dlaczego w okresie pandemii są prowadzone prace związane z przekazaniem szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie?

Informuję, że nie są prowadzone obecnie żadne prace w zakresie przekazania Szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie.

 

Treść zapytania: Na jakiej podstawie Andrzej Potyra i Mariusz Norsesowicz zmuszali Prezesa Krzysztofa Prętnickiego Szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie do podpisania umowy o zachowaniu poufności i przekazania informacji do badania due diligence dla Grupy Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie, w celu zbycia udziałów lub podjęcia innego rodzaju współpracy?

W dniu 9 kwietnia 2020r. podczas spotkania w Szpitalu w Dębnie Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra oraz Członek Zarządu Powiatu w Myśliborzu – Mariusz Norsesowicz przekazali Prezesowi Szpitala – Krzysztofowi Prętnickiemu PROJEKT Umowy o zachowaniu poufności celem zapoznania się i  podpisania. Prezes przyjął projekt umowy, jednakże w dniu 27 kwietnia 2020r., skierował do Starosty Myśliborskiego oraz do wiadomości Burmistrza Dębna, pismo informujące o powodach odmowy podpisania przedmiotowej Umowy.

 

Treść zapytania: W ilu Radach Nadzorczych otrzymali propozycję pracy Andrzej Potyra a może i Mariusz Norsesowicz i Alka Priml w szpitalach Grupy Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie?

Informuję, że Członkowie Zarządu Powiatu w Myśliborzu w osobach Andrzej Potyra i Mariusz Norsesowicz, nie otrzymali propozycji pracy w Radach Nadzorczych Szpitali zarządzanych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie.

Natomiast osoba wskazana pod imieniem i nazwiskiem Alka Priml, nie figuruje w spisie  ewidencji ludności Powiatu Myśliborskiego.

 

Treść interpelacji: Dlaczego odwołano ze stanowiska Prezesa Krzysztofa Prętnickiego Szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie? Czy jest to konsekwencja złożenia przez Prezesa Prętnickiego oświadczenia w dniu 27.04.2020 r., skierowanego do Andrzeja Potyry i przekazanego do wiadomości Burmistrza Dębna Grzegorza Kulbickiego, o tym, że jest przekonany, że udostępnienie informacji a w przyszłości zbycie udziałów byłoby niekorzystne dla szpitala w Dębnie i społeczności obsługuje. W związku z powyższym kierując się dobrem nadrzędnym jakim jest zdrowie i życie mieszkańców Dębna, powiatu myśliborskiego i gmin ościennych ODMÓWIŁ podpisania umowy i gotów był ponieść konsekwencje z tego tytułu.

W dniu 29 maja 2020 roku Uchwałą Nr 4 Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. (tj. reprezentanci Powiatu Myśliborskiego i Gminy Dębno) jednogłośnie odwołali z funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki Pana Krzysztofa Prętnickiego.

 

Treść zapytań:

Dlaczego Prezes Prętnicki nie otrzymał absolutorium na posiedzeniu Walnym Szpitala? Strata za 2019 rok była mniejsza niż za 2018 rok! Kara za drobne działania? Czy powodem była sytuacja opisana w pkt. 4? Czy tak sobie życzyła radna Drzewińska?

Dlaczego Zarząd powiatu myśliborskiego nie uwzględnił pozytywnej opinii Rady Nadzorczej szpitala w Dębnie, która jednogłośnie opiniowała pozytywnie udzielenie Absolutorium Zarządowi szpitala w Dębnie?

Niniejszym informuję, że po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań Szpitala za 2019 rok, Wspólnicy Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. (tj. Powiat Myśliborski oraz Gmina Dębno) w dniu 19 czerwca 2020 roku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki podjęli jednogłośną decyzję (Uchwała Nr 10) w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu, pełniącemu funkcję w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z tytułu wykonania przez niego obowiązków za ten rok.

 

Treść zapytania: Kto wykonuje audyt szpitala w Dębnie, kto organizował przetarg i ile będzie kosztował audyt?

Informuję, że w tut. Urzędzie nie było prowadzone postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia podmiotu mającego przeprowadzić audyt w Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

 

Treść zapytania: Na kiedy przygotowuje Potyra i Norsesowicz przekazanie w zarząd szpitalowi Nowa – szpitala w Dębnie?

Ponawiam odpowiedź, że Zarząd Powiatu w Myśliborzu nie podjął decyzji w zakresie „przekazania” Szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie Sp. z.o.o., jakiemukolwiek podmiotowi, wobec tego nie są prowadzone obecnie żadne prace w tym zakresie.

 

Treść zapytania: Kiedy zajmie się zarząd szpitalem w Barlinku? Dlaczego nie ma informacji o wynikach za 2019 szpitala w Barlinku? Jaka jest strata szpitala w Barlinku za 2019r.?

Zarząd Powiatu w Myśliborzu na bieżąco monitoruje sytuację Szpitala Barlinek Sp. z o.o. i jest informowany przez Prezesa Spółki o wynikach finansowych za rok 2019, jak i bieżący okres. Strata Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za 2019 rok wynosi 4.930.925,11 zł.

Informacje w przedmiotowym zakresie przekazywane były radnym Rady Powiatu w Myśliborzu – członkom Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych przez przedstawicieli Szpitala Barlinek Sp. z o.o. podczas posiedzenia w dniu 24 czerwca br.

Jednocześnie informuję, że Sprawozdanie finansowe Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za 2019 rok, do chwili obecnej nie zostało złożone do tut. Urzędu. Powyższe wynika z faktu, iż w związku z panującą sytuacją epidemiczną, okres badania przedmiotowego Sprawozdania przez biegłego rewidenta wydłużył się. Na obecnym etapie Zarząd Spółki Szpitala nie posiada wiedzy, kiedy badanie zostanie zakończone.

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej zostanie przedstawione Radzie Powiatu niezwłocznie po jego złożeniu przez Zarząd Spółki.

 

Treść interpelacji: Dlaczego tylko Andrzej Potyra jeździ na Walne Szpitala w Barlinku? Czy to nie przeszkadza radnej Drzewińskiej i co wie taka radna Drzewińska, Priml czy Norsesowicz o sytuacji finansowej Szpitala w Barlinku? A wiem, że sytuacja za 2019r. oraz I półrocze 2020 r. Szpitala w Barlinku jest o wiele gorsza niż w Dębnie.

Informuję, że Zarząd Powiatu w Myśliborzu, każdorazowo podejmuje uchwałę
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa określonemu Członkowi Zarządu Powiatu w Myśliborzu do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o., oraz Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników. Decyzją Zarządu Powiatu pełnomocnictwo
z reguły udzielane jest Staroście Myśliborskiemu.

Ponadto wskazuję, że Zarząd Powiatu w Myśliborzu posiada wiedzę w zakresie bieżącej sytuacji organizacyjnej i finansowej Szpitala Barlinek Sp. o.o.