Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Działania podejmowane przez Przewodniczącego Rady

Numer: 52, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-06-29, data przekazania: 2020-06-30

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Danuta Patkowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro Obsługi Rady i Zarządu, data odpowiedzi: 2020-07-13

Treść zapytania:  Dlaczego nie otrzymuję zawiadomień i materiałów na sesję, a jest potrącana mi dieta? Jakim prawem? Dlaczego potrącono mi dietę, kiedy nie zawiadomiono mnie o sesji i nie zabezpieczono właściwych pomieszczeń na obrady sesji?

Informuję, że zawiadomienia o zwołanych sesjach Rady Powiatu wraz z materiałami i porządkiem obrad doręczane są wszystkim radnym za pośrednictwem elektronicznego systemu „Rada” oraz są także przesyłane i zarazem udostępniane w wersji elektronicznej na wskazane przez radnych adresy e-mailowe.

Z informacji pozyskanych z Biura Obsługi Rady i Zarządu wynika, że otrzymała Pani poprzez elektroniczny system „Rada”:

  • zawiadomienie i materiały o XX sesji w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 08:40;
  • zawiadomienie i materiały o XXI sesji w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 13:30;
  • zawiadomienie i materiały o XXII sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku o godz. 13:51.

Jednocześnie informuję, że na podany przez Panią adres mailowy zostały przesłane również:

  • materiały wraz z zawiadomieniem o XX sesji w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 09:18;
  • materiały wraz z zawiadomieniem o XXI sesji w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 13:43;
  • materiały wraz z zawiadomieniem o XXII sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku
    o godz. 14:16 i 14:21.

Ponadto wskazuję, że potrącenie wypłaty diet radnym Rady Powiatu z tytułu nieobecności na sesjach i posiedzeniach komisji stałych wynika z treści zapisu § 2  uchwały Nr I/15/2010 Rady Powiatu  w Myśliborzu z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

Natomiast sesje Rady Powiatu w Myśliborzu są przeprowadzane z zachowaniem maksymalnych zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Treść zapytania: Dlaczego Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu nie ma swojego maila a korzysta jedynie z maila głównego specjalisty w biurze rady, która obsługuje potyrę?

Czy macie Państwo wszystko wspólne?

Informuję, że Przewodniczący Rady Powiatu korzysta z następującego służbowego adresu mailowego: biurorady@powiatmysliborski.pl. Wszelkie zawiadomienia, materiały i pisma są rejestrowane i traktowane jako korespondencja wpływająca do Rady Powiatu, w tym do Przewodniczącego Rady w Myśliborzu. Nie ma konieczności, żeby Przewodniczący Rady posiadał odrębny adres poczty elektronicznej.

 

Treść zapytania: Czy wnioskował pan o awanse i nagrody dla pracownic biura rady, która panu podlegają i dodatkowy etat i jakie jest tego uzasadnienie?

Informuję, że Przewodniczący Rady Powiatu nie wnioskował o przyznanie awansów i nagród dla pracowników Biura Obsługi Rady i Zarządu oraz o dodatkowy etat.

Zgodnie z art. 19a ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) Przewodniczącemu Rady Powiatu przysługuje uprawnienie w zakresie wydawania poleceń oraz pełnienia  funkcji zwierzchnika służbowego względem określonej kategorii pracowników. Jednak takie uprawnienie nie daje Przewodniczącemu Rady Powiatu prawa do ingerowania w zakres kompetencji związanych z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w starostwie.

 

Treść zapytania: Dlaczego nie uzyskałam odpowiedzi na poprzednie interpelacje?

Informuję, że pismem Starosty Myśliborskiego z dnia 3 czerwca 2020 roku
(znak: BO.0003.2.3.2020.MK) otrzymała Pani odpowiedź na poprzednio złożone interpelacje.

 

Treść zapytania: Dlaczego nie jest pan samodzielny w działaniach tylko słucha pan swojego przywódcy duchowego Norsesowicza?

Informuję, że poruszone w interpelacji pytanie nie stanowi sprawy o istotnym znaczeniu dla powiatu ani też nie poruszono w nim aktualnych problemów powiatu.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe pytanie nie mieści się w/w zakresie konieczne jest odstąpienie od udzielenia odpowiedzi.