Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2019-03-27

W dniu 14 marca 2019 r. Starosta Myśliborski podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, t.j. za 1 zł. – oznaczonej Księgą wieczystą nr: SZ1M/00047340/3 – w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, nieruchomość o numerze działki 288/5, położonej w obrębie 4 miasta Dębno, gmina Dębno. – Powierzchnia nieruchomości 0,8106 ha, działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bz. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.03.2019 do 03.04.2019 ze wskazaniem, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) mogą składać wnioski do dnia 25.04. 2019 roku.

 

Proszę o wskazanie jakiemu podmiotowi bądź osobie przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, o którym mowa powyżej?

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Urszula Sawicka radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2019-04-09

Informuję, że nieruchomość nr 288/5 położona w obrębie ewidencyjnym nr 4 w Dębnie będąca własnością Skarbu Państwa została Zarządzeniem nr 51/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2019 roku przeznaczona do sprzedaży na rzecz gminy Dębno za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, tj. za 1zł (nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość nieruchomości – art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przy każdej sprzedaży sporządza się i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości zawiera między innymi:

  • oznaczenie nieruchomości wg KW
  • powierzchnię
  • opis nieruchomości
  • przeznaczenie, sposób zagospodarowania
  • cenę
  • termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (np.: w związku z pozostawieniem nieruchomości poza obecnymi granicami kraju ze względu na działania wojenne podczas II wojny światowej).

2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą (np.: wywłaszczonym na rzecz Skarbu Państwa, pozbawionym prawa własności w przeszłości bez jego woli lub wbrew jego woli. Przepis nie odnosi się do tych byłych właścicieli, których własność przeszła na Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego z ich własnej woli w drodze czynności prawnych).

Należy jeszcze dodać, że od początku istnienia powiatu nie było sytuacji przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa czy też powiatu, aby ktoś rościł nabycie nieruchomości stosownie do art.34.