Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Myśliborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Kontrola przeprowadzona w Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Myśliborski
data wpływu: 2020-12-21, data przekazania: 2020-12-22

15 kwietnia 2020 roku Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zakończyło kontrole w Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w zakresie gospodarki finansowej za lata 2017, 2018 i I półrocze 2019 r.

Kontrola wykazała szereg: nieprawidłowości, sprzeczności, naruszeń:

  1. Wypłata dodatków specjalnych dla niektórych pracowników CUW w kwocie 75.812,62 zł. (w dokumentacji brak uzasadnienia).
  2. Dokonano wypłaty nagród jubileuszowych niezgodnie z ustawą o wyliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie, oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
  3. W powyższym okresie dokonano między innymi:

- Zakupu za 1.390,00 zł. ręcznie malowanego kompletu ceramicznego do pomieszczenia socjalnego, którego jest brak.

- Zakupiono za 1.800,00 zł. skrzypce.

- Zakupiono za 15.000,000 dzwon.

  1. Szkolenia – brak potwierdzenia szkoleń.
  2. Wyjazdy służbowe, zweryfikowano 10, z czego 1 był wypełniony i rozliczony.
  3. Brak zakupionego tabletu.

 

Pytanie dotyczące tego stanu:

Moje pytanie. Jakie zostały podjęte działania przez Pana Starostę w celu wyjaśnienia zawartych w protokole nieprawidłowości, sprzeczności, naruszeń  (dot.  kontroli przeprowadzonej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego).

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Jarema radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Biuro ds. kontroli, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, data odpowiedzi: 2021-01-04

Informuję, że zgodnie z upoważnieniem Starosty Myśliborskiego w okresie od 27.06.2019r. do 12.12.2020r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, której zakresem objęto gospodarkę finansową CUW PM za lata 2017, 2018 i I półrocze 2019r. Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole kontroli z dnia 15.04.2020r.

Dnia 30.06.2020r. Starosta Myśliborski skierował do dyrektora kontrolowanej jednostki Wystąpienie pokontrolne, w którym zawarto szereg zaleceń pokontrolnych (46 zaleceń). Ponadto zobligowano Dyrektora Centrum do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia, informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

Pismem z dnia 03.08.2020r. Dyrektor CUW PM zwrócił się z prośbą o wydłużenie do dnia 31.08.2020r. terminu złożenia wyjaśnień i informacji o realizacji wniosków pokontrolnych. Pismem z dnia 18.08.2020r. Starosta Myśliborski przychylił się do przedmiotowej prośby. Dnia 31.08.2020r. w piśmie znak: CUW.0901.1.2020.MzJE Dyrektor CUW PM poinformował Starostę Myśliborskiego o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, dołączając jednocześnie dokumentację potwierdzającą realizację zaleceń. Dyrektor Centrum na bieżąco podejmował działania mające na celu eliminację stwierdzonych nieprawidłowości oraz niedopuszczenie do ich powtarzania w przyszłości, o czym informuje również w piśmie z dnia 04.01.2021r.

Ponadto dnia 29.07.2020r. Starosta Myśliborski złożył do Rzecznika Dyscyplinę Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie zawiadomienia o stwierdzeniu popełnienia czynów mających znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegających na:

- braku przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z zapisami art. 26 ustawy o rachunkowości;

- braku stosownego ustalania, nie pobieraniu, nie dochodzeniu należności oraz ustalaniu ich, pobieraniu oraz dochodzeniu w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, co stanowi naruszenie ustawy o finansach publicznych

oraz niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, co stanowi naruszenie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Oba zawiadomienia zostały zwrócone przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, celem uzupełnienia. W trakcie dodatkowych czynności wyjaśniających Główny księgowy  CUW PM poinformował tut. Urząd, że w trakcie trwania czynności kontrolnych mylnie zinterpretował pojęcie inwentaryzacji, dlatego też przekazał wówczas kontrolującym informację, że w latach 2017-2018 nie była przeprowadzana inwentaryzacja w jednostce. Pismem z dnia 04.11.2020r. Główny księgowy informuje, że na dzień 31 grudnia każdego roku była sporządzana inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów – na podstawie weryfikacji kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach księgi głównej – dołączając m.in. protokoły z weryfikacji sald kont przeprowadzonej wg stanu na dzień 31.12.2017r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2018r. (pismo w załączeniu). Wobec tego złożenie uzupełnionego zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przedmiotowej sprawie stało się bezpodstawne.

Ponadto informuję, że obecnie trwa ponowna analiza i weryfikacja kwestii dotyczących ustalania, nie pobierania, nie dochodzenia należności oraz ustalania ich, pobierania oraz dochodzenia w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
w kontrolowanym okresie w CUW PM – celem uzupełnienia zawiadomienia kierowanego do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Jednocześnie w załączaniu przesyłam dokumentację w przedmiotowej sprawie  pismo dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 04.01.2021r.